германика интензивен

страна 1 од 4

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

 

ОБЈАСНУВАЊЕ:
Полустепени се: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
Цели степени се: А1, А2, Б1, Б2/1 и Б2/2

Степени за цело ниво

Степени за половина ниво

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

 

цена со 2 слушатели

цена со 3 слушатели

цена со 4 слушатели

Договорената цена за курсот е:

цена со 2 слушатели

цена со 3 слушатели

цена со 4 слушатели

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

 

Улица и број

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

 


 

Услови на пријавување и учество

Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите. Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец. Ако од било кои причини не ги посетувам часовите или направам пауза, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.  Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.