шрите интензивен

Центар за странски јазици ШРИТЕ Кичево

ул. 11 Септември 76, ДП 12, 6250 Кичево 

ФАГУС ЕКСПОРТ ДООЕЛ ШРИТЕ

жиро сметка 270053574200158 депонент на Халкбанк АД Скопје

моб./вибер 389 71 273829

e-mail: maja08joleska@yahoo.com

Пријавен лист - Онлајн ИНТЕНЗИВЕН курс

Група:
Име и презиме:*
Датум на раѓање:*
Адреса:*
тел/моб.:*
-
E-mail:*
Професија:*
Курсот ќе го платам (избери)*
ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА Договорената цена за курсот е:

Услови на пријавување и учество

Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите. Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец. Ако од било кои причини не ги посетувам часовите или направам пауза, се обврзувам да ја исплатам селата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.  Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.  

*