германика полуинтензивен

страна 1 од 4

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип<
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип<
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс

Улица и број

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип<
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс

Договорената цена за курсот е:

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип<
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс


 

Услови на пријавување и учество

Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите. Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец. Ако од било кои причини не ги посетувам часовите или направам пауза, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.  Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.