Суперинтензивен курс

страна 1 од 4

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје
Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje
IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X
CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ШРИТЕ Кичево
ул. 11 Септември 76, ДП 12, 6250 Кичево
ФАГУС ЕКСПОРТ ДООЕЛ ШРИТЕ
жиро сметка 270053574200158 депонент на Халкбанк АД Скопје
e-mail: maja08joleska@yahoo.com
моб./вибер +389 71 273829

Пријавен лист – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР МОТИВ ДОО Кочани
жиро сметка 300050000169733 депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

ОБЈАСНУВАЊЕ:
Полустепени се: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
Цели степени се: А1, А2, Б1, Б2/1 и Б2/2
==================================
Избравте: суперинтензивен курс, групна настава

Степени за цело ниво
==================================
Избравте: суперинтензивен курс, групна настава, цел степен

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС: СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1, А2, и Б1
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ГРУПИ: до макс. 6 слушатели
ПОЧЕТОК: _______________
КРАЈ: _______________
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА: 19.200 ден.
Можност за плаќање на 3 рати по 6.400 ден.

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1, А2, и Б1
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ГРУПИ: до макс. 6 слушатели
ПОЧЕТОК: 13.05.2020
КРАЈ: 17.07.2020
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА: 19.200 ден.
Можност за плаќање на 3 рати по 6.400 ден.


ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје
Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje
IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X
CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ШРИТЕ Кичево
ул. 11 Септември 76, ДП 12, 6250 Кичево
ФАГУС ЕКСПОРТ ДООЕЛ ШРИТЕ
жиро сметка 270053574200158 депонент на Халкбанк АД Скопје
e-mail: maja08joleska@yahoo.com
моб./вибер +389 71 273829

Пријавен лист – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР МОТИВ ДОО Кочани
жиро сметка 300050000169733 депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

Избравте: суперинтензивен курс, групна настава, цел степен, во готово

Избравте: суперинтензивен курс, групна настава, цел степен, на рати

внеси договорена цена за плаќање во готово
====================================
Избравте: суперинтензивен курс, групна настава, цел степен, во готово, имам цена со попуст

внеси договорена цена за 1 рата
====================================
Избравте: суперинтензивен курс, групна настава, цел степен, на рати, имам цена со попуст

внеси вкупна договорена цена за плаќање
====================================
Избравте: суперинтензивен курс, групна настава, цел степен, на рати, имам цена со попуст

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС: СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1, А2, и Б1
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ГРУПИ: до макс. 6 слушатели
ПОЧЕТОК: _______________
КРАЈ: _______________
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА: 19.200 ден.
Можност за плаќање на 3 рати по 6.400 ден.

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1, А2, и Б1
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ГРУПИ: до макс. 6 слушатели
ПОЧЕТОК: 13.05.2020
КРАЈ: 17.07.2020
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА: 19.200 ден.
Можност за плаќање на 3 рати по 6.400 ден.


ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје
Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje
IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X
CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ШРИТЕ Кичево
ул. 11 Септември 76, ДП 12, 6250 Кичево
ФАГУС ЕКСПОРТ ДООЕЛ ШРИТЕ
жиро сметка 270053574200158 депонент на Халкбанк АД Скопје
e-mail: maja08joleska@yahoo.com
моб./вибер +389 71 273829

Пријавен лист – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР МОТИВ ДОО Кочани
жиро сметка 300050000169733 депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

Улица и број


ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје
Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje
IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X
CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ШРИТЕ Кичево
ул. 11 Септември 76, ДП 12, 6250 Кичево
ФАГУС ЕКСПОРТ ДООЕЛ ШРИТЕ
жиро сметка 270053574200158 депонент на Халкбанк АД Скопје
e-mail: maja08joleska@yahoo.com
моб./вибер +389 71 273829

Пријавен лист – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

Центар за странски јазици ГЕРМАНИКА Штип
жиро сметка 300080000124289
депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 

ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР МОТИВ ДОО Кочани
жиро сметка 300050000169733 депонент на Комерцијална Банка АД Скопје

 

ДОГОВОР – Онлајн СУПЕРИНТЕНЗИВЕН Курс

 


 

Услови на пријавување и учество

 • Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите или целиот износ во готово.
 • Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец.
 • Групна настава: Ако од било кои причини не ги посетувам часовите, направам пауза или се откажам од курсот, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата, според овој договор.
 • НАПОМЕНА:
  Овој договор е валиден договор, кој се склучува онлајн, без потпис на двете страни.
  Неговота валидност ја гарантира ИП Адресата на двете страни.
  Договорот се испраќа на електронските пошти на двете договорени страни.
  Во случај на спор, надлежен е Основниот Суд во Битола.