Редовни курсеви

РЕДОВЕНИ КУРСЕВИ - ГРУПНА НАСТАВА

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 8 слушатели

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.

ЦЕНА за плаќање во готово: 9.000 ден.

Можност за плаќање на 9 рати х 1200 ден. = 10.800 ден.

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 8 слушатели

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА за плаќање во готово: 12.000 ден.

Можност за плаќање на 9 рати х 1500 ден. = 13.500 ден.

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!